Friday, November 16, 2012

A318-112CJ, Hong Kong Jet, VP-BKG (MSN 4878)

A318-112CJ, Hong Kong Jet, D-AUAC, F-WHUM, VP-BKG  (MSN 4878)
F1: 11 Oct. 2011 (Call Sign AIB878A)
Ferried: 21 Nov. 2011 XFW-YQX-TUL as F-WHUM for cabin outfit.
Ferried TUL-XFW: 6 Aug. 2012 as F-WHUM (Call Sign AIB50)
Delivered: 16 Nov. 2012 XFW-OVB (Call Sign VPBKG, Hex:4242AE)

16 Nov. 2012 Hong Kong Jet HKJ VP-BKG
cs: aw 4242AE active

VP-BKG - Copyright Helmut Gröning